Hvad skal du skal være opmærksom på, når du vælger ventilation til dit LAF kabinet?

LAF, Steril eller Sikkerhedskabinet: I daglig tale anvendes LAF kabinet om kabinetter, der beskytter produkt (Sterilkabinetter), men også om kabinetter der beskytter både produkt og person (Sikkerhedskabinetter klasse II). Der er stor forskel på de 2 kabinetter med hensyn til beskyttelsesniveau, om-fang af installation samt pris, så disse parametre skal afklares grundigt inden indkøb/projektering.

LAF 1150X600 5

Sterilkabinet Klasse I
= Produktbeskyttelse

Sikkerhedskabinet Klasse II
= Produkt og Personbeskyttelse

Installationskrav sterilkabinetter
Sterilkabinetter kræver som regel ikke den store installation. Kabinettet tager rumluft og filtrerer denne igennem et HePa filter for at opnå, for at opnå den ønskede produktbeskyttelse. Dvs. kabinettet har ikke indflydelse på den eksisterende rumventilation,og vil bidrage til en forbedring/ op-rensning af den samlede luft i lokalet.

Ved installation af en stor mængde kabinetter i samme lokaleskal man være opmærksom på varmeudvikling fra disse kabinetter, da de recirkulerer rumluften. Vær opmærksom på at nogen kabinetter er forsynet med AC motorer, som har en større varmeudvikling samt strømforbrug. Moderne kabinetter vil være forsynet med EC eller DC ventilatorer, som forbruger ca. 60 % mindre energi.

Sikkerhedskabinetter

 • Yder produkt- og personbeskyttelse
 • 2 eller 3 Hepafiltre (H-14)
 • Hæve/sænke stativ
 • Typisk støjniveau for 2 filter < 54 db, og for 3 filter < 57 db
 • 0,9+1,2 +1,5+1,8m typisk indvendig bredde på kabinet en 12469 Godkendelse for 2 filtre og Din 12980 for 3 filter versionen

Installationskrav sikkerhedskabinetter
Ved installationer her i landet, skal man imødekomme arbejdstilsynets lokale krav til laboratoriet, de fleste installationer vil som regel kræve, at kabi-nettet tilsluttes fast ventilation. Sikkerhedskabinetter er konstrueret og indstillet til et bestemt flowmønster, hvor sammenspillet imellem flow ind og ud af kabinettet skal balancere, for at produkt- og personbeskyttelsee er intakt.

Luftmængde for afkast er Et on/off spjæld nedenstående skema kan anvendes som vejledende.

Kabinet størrelse i meter Luftmængde  i m3/h
 0,9  300
 1,2  400
 1,5  500
 1,8  600

Sikkerhedskabinetter som er konstrueret og har et 12469 certifikat, vil have indbygget visuel og akustisk alarm ved svigt i inflow/afkast og down-flow. For at kabinettet skal bibeholde sit flowmønster, samt forhindre utilsigtede alarmer, vil afkastmængder skulle indstilles til oplyste mængde ± 10 %. For at imødekomme denne præcise og stabile luftmængde vil en installation typisk kræve følgende:

On/off spjæld
Et on/off spjæld som er tilsluttet kabinettets styring, vil åbne for ventilationen, når kabinettet er i brug, og lukke, når det er på stand-by eller slukket. Dette sikrer, at der automatisk er udsugning, når kabinettet er i brug, men også at der ikke suges rumluft igennem kabinettet, når det er slukket eller i stand-by. Da kabinettet fjerner luft fra lokalet, og derved har indflydelse på trykbalancen i rummet, vil denne funktion også anvendes til at regulere indblæsningsluft til laboratoriet, dvs. opretholde det ønskede tryk i lokalet uanset om kabinettet er i drift eller slukket.

Volustat
Et on/off spjæld kan ikke indreguleres til et præcist luftflow, så ved installationer med sikkerhedskabinetter vil dette kræve en kombination med en volustat. En volustat holder luftstrømmen konstant ved den indregulerede mængde. I forbindelse med installation af kabinetter vil det optimale for-løb være, at afkastmængde og test af kabinet udføres samtidig, så dette indreguleres i samarbejde imellem ventilations- og LAF-tekniker.

Udvidet installationstest
Ki-Discus testen anbefales ved ny installation af mikrobiologiske sikkerhedskabinetter, som beskrevet i BS 5725 – 1992 og en 12469 standard

 • Ki-Discus systemet er designet til at give vished om person eller produktbeskyttelses faktoren.
 • Denne udvidede sikkerhedstest tager højde for den fysiske placering af sikkerhedskabinettet og vil reagere, hvis ventilationen, indblæs-ningsarmatur eller andet ødelægger flowet i sikkerhedskabinettets arbejdsåbning.

Ki-Discus gør det muligt at:

 • Teste uden bakteriel forurening for sikkerhedskabinettet
 • Teste uden bakteriel forurening for laboratoriet
 • Resultaterne er til stede umiddelbart efter testens afslutning

Sikkerhedskabinetter og hæve/sænke stativer
Her i landet anvender vi i stigende grad Sikkerhedskabinetter med hæve/sænke stativ. Her skal man være opmærksom på indbygningshøjden af ka-
binettet inklusiv tilslutning til ventilation og den lofthøjde, der er til rådighed.

Et sikkerhedskabinet til siddende arbejde vil have en bordhøjde på 70-75 cm. Hvis man anvender et hæve/sænke stativ, vil den typiske vandring være 2-30 cm. Den optimale installation, som kan imødekomme både siddende og stående arbejde, vil være imellem 75-109 cm. Se evt. en/ISO 14738 en generel indbygningshøjde for et sikkerhedskabinet inklusiv ventilationstilslutning, vil være 235 cm.

Huskeliste ved installationer af sikkerhedskabinetter:

1. Få oplyst afkastmængde og afstem dette med den ventilation, der er til rådighed
2. Sikre at installation er med on/off spjæld samt volustat
3. 230V forsyning til kabinet
4. Evt. 230V forsyning til hæve/sænke stativ
5. Tilslutning af samstyring imellem kabinet og on/off spjæld
6. Kontroller lofthøjde vs. højde på kabinet, især ved installationer med hæve/sænke stativ
7. At kabinettet har certifikat (en 12469 eller Din 12980)
8. Installation skal afsluttes med installationstest iht. en 12469. bedst hvis indregulering af volustat udføres sammen med denne test
9. Evt. udvidet installationstest, ki-discus

Sikkerhedskabinetter og energi
Sikkerhedskabinetter har modsat f.eks. stinkskabe altid en fast rudehøjde under drift. Denne højde er afhængig af fabrikat, men ligger som regel mellem 170-200 mm. Når der skal vælges kabinet, skal dette være forsynet med EC eller DC ventilatorer, som forbruger mindre energi.

Et eksempel
1,2 kabinet med AC motor forbruger ca. 600 watt/timen 1,2 kabinet med EC motor forbruger ca. 2-300 watt/ timen dvs. en besparelse på 3-400 watt/ timen!! De fleste sikkerhedskabinetter har også en ”sparefunktion”. Denne kan anvendes, når kabinettet ikke er i brug, men hvis der stadig er behov for beskyttelse af produkt og person. Ved denne funktion nedsættes flowet i kabinettet, og ved nogle fabrikater begrænses rudehøjden også. Ved denne funk-
tion forbruger kabinettet 40-80 watt. Denne ”spare funktion” er en manuel indstilling på kabinettet. Det optimale ville være en utomatiseret løsning for denne ”sparefunktion”, men der er endnu ikke fremstillet et godkendt sikkerhedskabinet med denne overvågningsfunktion.

Et sikkerhedskabinet skal som minimum have certifikat, en 12469 eller Din 12980 og evt. ekstra krav i forhold til funktion. Man skal dog også have følgende med i sine overvejelser i forbindelse med installation og arbejde med sikkerhedskabinetter:

 • Et sikkerhedskabinet er kun sikkert, når det er korrekt installeret og efterfølgende testet
 • Et sikkerhedskabinet er kun så sikkert, som denmåde det bliver anvendt på

Dvs. en korrekt installation skal følges op med en korrekt undervisning og instruktion i anvendelse at dette sikkerhedsudstyr.

Rådgivning
Ønsker du at vide mere om installering af LAF kabinetter og sikkerhedskabinetter er du velkommen til at kontakte:
Produktspecialist Søren Thuesen fra Holm & Halby på tlf. 4326 9403 eller mail st@holm-halby.dk

Copyright © 2019 | Holm & Halby A/S